CONCURS LITERARI

IV PREMI LITERARI HORT DE FELIU, 2013

 

 

Convoquem, amb la col·laboració de l’AMPA de l’IES Hort de Feliui l’Ajuntament d’Alginet, el IV Premi Literari Hort de Feliu, d’acord amb les següents

 

BASES

 

 

1. Hi podrà prendre part tot l’alumnat matriculat, durant el curs 2012/2013.

 

2. Els alumnes, distribuïts en dues categories (Categoria A: primer cicle de l’ESO; i Categoria B: segon cicle de l’ESO i Batxillerat), poden optar a presentar només un treball en cada modalitat lingüística.

 

3. S’estableixen les modalitatslingüístiques següents:

a: Modalitat valencià

b: Modalitat castellà

d: Modalitat anglés

d: Modalitat francés

 

4. Presentació dels treballs. Els treballs s’hauran de presentar impresos i hauran d’estar confeccionats en word o programa similar amb una lletra Arial 12 i interlineat senzill, per triplicat, dins d’un sobre tancat, amb un títol i un lema escrit en la part frontal del sobre, especificant, a més, el premi (modalitat lingüística i categoria; en el cas de francés, a més, caldrà fer constar gènere A o gènere B) a què s’opta. A dins d’aquest sobre n’hi haurà un altre de més menut, tancat, amb el mateix títol i lema a la part exterior i que contindrà a dins les dades personals de l’autor/a (nom i cognoms; curs en què està matriculat). El lloc de presentació serà el despatx de vicedirecció (Letícia Espert) dins l’horari establert.

 

5. L’extensió, gènere i tema dels treballs serà:

 • Categoria A (Primer cicle de l’ESO):

Modalitat valencià: un relat d’una extensió màxima d’un full que continga com a oració inicial o final: “Es va deixar la motxilla a casa”.

Modalitat castellà: un relat d’una extensió màxima d’un full que continga com a oració inicial o final: “Hemos llegado a Marte”.

Modalitat anglés: un relat d’una extensió màxima d’un full que continga com a oració inicial o final: “Here I am after such a busy day”.

 

 

 • Categoria B (Segon cicle de l’ESO i Batxillerat):

  • Modalitat valencià: un mail d’una extensió màxima de dos fulls a un autor o personatge literari.

  • Modalitat castellà: un mail d’una extensió màxima de dos fulls a un autor o personatge literari.

  • Modalitat anglés: un mail d’una extensió màxima de fulls a un autor o personatge literari

  • Modalitats francés:

 1. Gènere A: un mail d’una extensió màxima de 2 fulls a un autor o personatge literari

 2. Gènere B: un poema d’extensió màxima de 20 versos.

 

6. Els treballs s’hauran de presentar amb el sistema de la plica, tal i com s’indica en la base 4, al despatx de vicedirecció (Letícia Espert) dins l’horari establert abans del 8 de març de 2013.

 

7. La composició del jurat per a cadascuna de les modalitats lingüístiques serà: dos professors (un pertanyent del departament lingüístic de la modalitat i un altre d’un altre departament didàctic), un pare o mare (designats per l’AMPA), l’alcalde de la ciutat (o persona en qui delegue) i un exalumne designat pels professors organitzadors. Amb posterioritat a la publicació d’aquestes bases, es faran públics els noms dels membres dels diversos jurats.

 

8. El lema dels finalistes serà fet públic el dia 16 d’abril al tauler d’anuncis i a la pàgina web. A partir d’aquesta data, l’alumnat finalista disposa de dos dies per fer arribar una còpia en format digital del seu treball a Letícia Espert.

 

9. El veredicte dels jurats respectius es farà públic en un acte que se celebrarà el 23 d’Abril en commemoració del Dia Internacional del Llibre.

 

10. Hi haurà un únic premi per cada modalitat i categoria, no obstant això el jurat podrà atorgar els accèssits que estime convenients. Els premis consistiran en 60 € (30 € en un val per a llibres i/o material escolar i 30 € en metàl·lic). Així mateix el jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho requerira.

 

11. Els treballs premiats es publicaran a la pàgina web i seran llegits durant l’acte de lliurament i a la ràdio….

 

13. Qualsevol qüestió no prevista en les presents bases serà resolta pels jurats i pel professorat organitzador.

 

Alginet, a 16 de gener de 2013

Anuncios
Enlace

analizador morfosintáctico

analizador morfosintáctico

sintaxis

VISITA A SAGUNT (LUDI SAGUNTINI) 2009

 Obra: Nubes, de Aristófanes (450-387, Atenas). Presentada en 423
     
    Día: Jueves 2 de abril
    Hora: 10:00 horas
    Lugar de la acción: escuela de los sofistas
    Coros: Nubes
    Personajes:
 

 

Estrepsíades: Campesino humilde
    Fedípides: Su hijo
    Sócrates: Maestro del Pensadero
   

Discurso justo: Educación antigua

    Discurso injusto: Educación moderna
    Jantias: Esclavo de Estrepsíades
     
    Sinopsis:
   

.

Estrepsíades se ha casado con una mujer de rango superior y tiene un hijo que con su afición a los caballos lo lleva a la ruina. Pretende convencerlo de que vaya al Pensadero a aprender a no pagar a los acreedores. Como el hijo se niega, decide ir él mismo, que se queda pasmado ante lo que ve y con su torpeza hace que Sócrates lo expulse de allí.

El corifeo le convence de que mande al hijo, que asiste al enfrentamiento entre los dos tipos de educación, la tradicional y la nueva. Vence el Discurso injusto y Fedípides aprende tan bien la lección, que despacha a dos acreedores y justifica los golpes que le da a su padre.

El padre se convence con los razonamientos del hijo y quema el Pensadero.

AVISO A PETICIÓN DE UNA ALUMNA

 Los libros de lectura para septiembre son los mismos que durante el curso, salvo en el caso de que en la hoja entregada se haya colocado uno nuevo como creo recordar que sucede.

 

Mª TERESA VIZCAÍNO

FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE LENGUA CASTELLANA EN SEPTIEMBRE

           El lunes 1 de septiembre desde las 15:00 hasta  las 16:30 horas (1º,2º,3º,4ºde ESO, 1ºBACH y 2º BACH)

           El único alumno con la Lengua Castellana pendiente de 1º BCH se examinará de la materia correspondiente de 16:30 a 18:00

 

Mª Teresa

RECITAL POÉTICO-MUSICAL DE VICENT CAMPS Y LUCHO ROA EN ALGINET

 El 17 de junio por la tarde tuvimos la gran suerte de recibir otra vez a Vicent Camps que nos hipnotizó de nuevo con sus palabras. Esta vez le acompañaba un cantante chileno, Lucho Roa, que tenía una inmensa voz, y nos trajo canciones de su tierra. Se produjo un mestizaje de dos culturas que conquistó al auditorio.

LETRILLA DE JOSEP PALANCA

Nuestra profe Teresita

ama la literatura

nos dijo con gran dulzura

¡Haced una letrilla!

buscaré una palabrita

sentimiento, soledad,

adolescencia,verdad

amor, pasión, libertad.